"System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego - Etap III"


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi otrzymała dofinansowanie projektu pn. „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego – Etap III”. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletem dokumentacji technicznej został złożony w konkursie dla naboru nr 5 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Porozumienie o dofinansowaniu projektu w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych 1 459 620,00 PLN, zostało podpisane w dniu 25.11.2014.

Realizacja projektu została podzielona na zadania, m.in.:

  1. Urządzenia brzegowe WAN.
  2. System wideokonferencji.
  3. Modernizacja Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa.
  4. Pracownia ćwiczeń i doskonalenia obsad Stanowisk Kierowania województwa łódzkiego.

Realizacja projektu została zaplanowana jest na 2015 rok.