Status prawny


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład administracji rządowej w województwie łódzkim.

Organizację Komendy Wojewódzkiej określa Regulamin Organizacyjny KW PSP w Łodzi.