"System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego"


W 2008 roku KW PSP w Łodzi rozpoczęła prace nad przygotowaniem projektu pn. „System Zintegrowanych Stanowisk Kierowania i Dysponowania Zasobami Ratowniczymi Województwa Łódzkiego”. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletem dokumentacji technicznej został złożony w konkursie dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski oceny merytorycznej wniosków projekt znalazł się na trzecim miejscu uzyskując 96,21% liczby punktów. Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 17.06.2010 roku projekt został wyłoniony do dofinansowania. W dniu 23 lipca 2009r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowaniu projektu w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych 6 749 160,00 PLN.

Realizacja projektu została podzielona na zadania:

  1. Stanowiska kierowania - wyposażanie wszystkich jednostek PSP na terenie woj. łódzkiego w terminale dyspozytorskie umożliwiające integrację wszystkich systemów łączności w jednym urządzeniu. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwia konwersję sygnału analogowego na cyfrowy i dzięki technologii VoIP przekazywanie go do dowolnego miejsca objętego systemem.
  2. Terminale mobilne - wyposażeniu pojazdów PSP w terminale z nawigacją GPS, zintegrowane ze stanowiskami kierowania.
  3. Zapasowe Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa - ciężki samochód dowodzenia i łączności – SCDł. Pojazd został wyposażony w kompletny zestaw systemu łączności pozwalający na przejęcie funkcji stanowiska kierowania, w tym system łączności satelitarnej zapewniający utrzymanie łączności w każdym punkcie województwa w każdych warunkach.

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w grudniu 2012.