Majątek


Majątek trwały i obrotowy KW PSP w Łodzi wg bilansu sporządzonego za rok 2018, przedstawia się następująco:

A. Majątek trwały

  1. Wartości niematerialne i prawne (netto) 61 476,53
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 73 894 374,55
    w tym:
    1. Środki trwałe (netto) 73 886 994,55

B. Majątek obrotowy

  1. Zapasy 12 982,12