Kierunki i zakres działalności


Zakres działania Komendy Wojewódzkiej określa Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej oraz Regulamin Organizacyjny KW PSP w Łodzi.

Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego wykonuje Wojewoda Łódzki przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, jako kierownika straży wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi wykonuje w imieniu Wojewody Łódzkiego zadania i kompetencje określone w ustawach (o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi jest kierownikiem państwowej jednostki budżetowej, dysponentem budżetu III stopnia, realizującym wydatki i dochody zgodnie z planem finansowym.

Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi realizuje zadania wynikające z postanowień art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), tj.:

 1. kierowanie komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej,
 2. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa,
 3. organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym odwodów operacyjnych, na obszarze województwa,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu,
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
 7. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
 8. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa i powiatów, w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
 9. organizowanie wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych,
 10. kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 11. nadzór i kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,
 13. analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 14. opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb województwa, oraz organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze województwa,
 15. uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy wojewoda, w rozdziałach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 16. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Do zadań Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ponadto należy:

 1. współdziałanie z zarządem wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.