Struktura organizacyjna


Wydział Informatyki i Łączności
Naczelnik Wydziału
kpt. mgr Grzegorz Musiał
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 50
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Wydział Informatyki i Łączności - zajmuje się całokształtem zadań związanych z realizacją zabezpieczenia technicznego i transportu, wydatków inwestycyjno-remontowych oraz informatyki i łączności w komendzie wojewódzkiej.

Do zadań Wydziału Technicznego w szczególności należy:

 1. w zakresie zabezpieczenia technicznego komendy wojewódzkiej:
  • zapewnienie funkcjonowania infrastruktury telefonicznej, radiowej i informatycznej komendy wojewódzkiej, w tym również poprzez jej modernizację;
  • prowadzenie gospodarki paliwowo-transportowej zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie komendy wojewódzkiej;
 2. w zakresie planowania zabezpieczenia technicznego w ramach ksrg:
  • planowanie i koordynowanie oraz organizowanie technicznego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz dużych akcji ratowniczych;
  • planowanie i analizowanie potrzeb finansowych w zakresie rzeczowo-inwestycyjnym ksrg w województwie;
  • planowanie zunifikowanych systemów informatycznych;
 3. organizowanie wojewódzkiej bazy sprzętu specjalnego i środków gaśniczych na obszarze województwa;
 4. kontrolowanie jednostek organizacyjnych PSP w zakresie całokształtu zadań realizowanych przez wydział;
 5. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego II instancji w zakresie właściwości wydziału;
 6. w zakresie inwestycyjno-administracyjnym:
  • planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przygotowanie procesów inwestycyjnych;
  • kontrolowanie inwestycji PSP prowadzonych na terenie województwa;
  • organizowanie i uczestniczenie w przetargach na wykonawstwo projektowe, inwestorstwo zastępcze i wykonawstwo robót budowlano-instalacyjnych dotyczących inwestycji komendy wojewódzkiej;
  • nadzór nad weryfikacją projektów, kosztorysów, harmonogramów, rozliczeń inwestycji komendy wojewódzkiej;
  • prowadzenie rozliczeń inwestycji w toku i zakończonych;
  • udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych inwestycji budowlanych realizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych PSP;
  • nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją planowanego łącznego kosztu inwestycji (wartości kosztorysowej inwestycji WKI lub zbiorczego zestawienia kosztów ZZK) oraz planowanych źródeł jej finansowania dla inwestycji realizowanych przez komendę wojewódzką w podległych jednostkach organizacyjnych PSP;
 7. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej;
 8. realizowanie zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 9. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 10. realizowanie zadań w zakresie zarządzania stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 11. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności;
 12. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
 13. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze województwa;
 14. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności;
 15. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności.

Wydziałem Technicznym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.