Struktura organizacyjna


Wydział Kwatermistrzowski
Naczelnik Wydziału
bryg. Wojciech Wieloch
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 40
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Wydział Kwatermistrzowski – zajmuje się całokształtem zadań związanych z gospodarką mieniem, realizacją wydatków rzeczowych i socjalnych, realizacją zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych w ramach ksrg oraz opiniowaniem dotacji celowych dla komend powiatowych (miejskich) na realizację wydatków rzeczowych i socjalnych.

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego w szczególności należy:

 1. w zakresie zabezpieczenia logistycznego komendy wojewódzkiej:
  • prowadzenie gospodarki mundurowej, odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków komendy wojewódzkiej;
  • prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątku używanego przez komendę wojewódzką;
  • sporządzanie wykazów przedmiotów i materiałów przeznaczonych do likwidacji, przygotowanie dokumentacji dla komisji likwidacyjnej;
  • prowadzenie gospodarki magazynowej w komendzie wojewódzkiej;
  • zapewnienie zabezpieczenia i należytego utrzymania obiektów, urządzeń i instalacji komendy wojewódzkiej;
  • planowanie i realizacja budżetowych środków finansowych na wydatki rzeczowe i socjalne komendy wojewódzkiej;
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania komendy wojewódzkiej;
  • prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania środków finansowych i darowizn na potrzeby komendy wojewódzkiej;
  • prowadzenie spraw odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy za powierzone składniki majątku ruchomego;
 2. w zakresie planowania zabezpieczenia logistycznego w ramach ksrg:
  • planowanie i koordynowanie oraz organizowanie kwatermistrzowskiego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz dużych akcji ratowniczych polegających na zapewnieniu logistycznego funkcjonowania jednostek taktycznych PSP i OSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz ćwiczeń organizowanych przez komendę wojewódzką;
  • planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach ksrg;
  • analizowanie potrzeb finansowych w zakresie rzeczowo inwestycyjnym ksrg w województwie;
  • rozliczenie dotacji dla ksrg;
 3. organizowanie wojewódzkiej bazy sprzętu specjalnego i środków gaśniczych na obszarze województwa oraz nadzór nad ich wyposażeniem;
 4. kontrolowanie jednostek organizacyjnych PSP w zakresie całokształtu zadań realizowanych przez wydział;
 5. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego II instancji w zakresie właściwości wydziału;
 6. załatwianie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych i emerytów komendy wojewódzkiej;
 7. obsługa i realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP;
 8. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej i świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom PSP;
 9. koordynacja działań w zakresie zakupów wspólnych, realizowanych na potrzeby jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa;
 10. nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, pozyskiwanych na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. i rozdzielanych przez Komendanta Głównego PSP dla jednostek organizacyjnych PSP i OSP w województwie;
 11. w zakresie integracji europejskiej:
  • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej;
  • poszukiwanie informacji na temat możliwości finansowania ze środków pomocniczych Unii Europejskiej;
  • przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy akcesyjnych i strukturalnych;
  • nadzór nad wydatkowaniem i rozliczaniem uzyskanych funduszy.

Wydziałem Kwatermistrzowskim kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.