Struktura organizacyjna


Wydział Finansów
Naczelnik Wydziału
st. kpt. Jolanta Drabant
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 70
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Wydział Finansów - zajmuje się całokształtem zadań związanych z obsługą finansową komendy wojewódzkiej oraz planowaniem w zakresie dotacji celowych komend powiatowych (miejskich) PSP.

Do zadań Wydziału Finansów w szczególności należy:

 1. prowadzenie rachunkowości komendy wojewódzkiej PSP;
 2. planowanie budżetu komendy wojewódzkiej PSP w Łodzi;
 3. planowanie i przygotowywanie dla Wojewody Łódzkiego propozycji podziału układu wykonawczego dotacji celowych dla komend powiatowych (miejskich) PSP woj. łódzkiego;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. obsługa, realizacja i rozliczanie dochodów i wydatków budżetowych komendy wojewódzkiej;
 8. realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz wydatków zleconych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA;
 9. opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg;
 10. planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej (dochody własne);
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dotyczących komendy wojewódzkiej i komend powiatowych (miejskich) PSP woj. łódzkiego dla Wojewody, KG PSP oraz innych jednostek;
 12. prowadzenie ewidencji wartościowej majątku Państwowej Straży Pożarnej w województwie w tym uzgadnianie sald składników majątkowych i umorzeń z komendy wojewódzkiej i komend powiatowych (miejskich) PSP woj. łódzkiego;
 13. obsługa kasowa i nadzór nad Międzyzakładową Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową działającą przy KW PSP w Łodzi;
 14. terminowa egzekucja należności, regulacja zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń spornych;
 15. obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 16. okresowa analiza sytuacji finansowej KP/M oraz współpraca z urzędem wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/M;
 17. realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów w tym „Ustawy o rachunkowości" i „Ustawy o finansach publicznych".

Wydziałem Finansów kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.