Struktura organizacyjna


Wydział Kadr
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 90
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:
Wydział Kadr - zajmuje się całokształtem zadań związanych z polityką kadrową, w tym szkolnictwem zawodowym na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Do zadań Wydziału Kadr w szczególności należy:
 1. realizowanie polityki kadrowo-płacowej komendanta wojewódzkiego;
 2. prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) i ich zastępców;
 3. przygotowanie dokumentacji w zakresie powoływania oraz odwoływania komendantów powiatowych (miejskich) PSP województwa łódzkiego oraz ich zastępców;
 4. organizacja trybu powoływania komisji dyscyplinarnych dla funkcjonariuszy i członków korpusu służby cywilnej;
 5. obsługa pracy komisji dyscyplinarnych, w tym prowadzenie sekretariatu do obsługi komisji dyscyplinarnych;
 6. rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji komendanta powiatowego (miejskiego) w zakresie spraw kadrowych;
 7. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego II instancji w dziedzinie polityki kadrowej;
 8. koordynowanie prac związanych z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości statystycznej oraz planowaniem w zakresie spraw kadrowych i rozdziału etatów;
 9. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych, dla których pracodawcą jest komendant wojewódzki;
 10. realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) i ich zastępców;
 11. realizowanie spraw z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 12. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych oraz stanu wyszkolenia w zakresie kwalifikacji podoficerskich, aspiranckich i oficerskich;
 13. realizowanie polityki szkoleniowej komendanta wojewódzkiego w zakresie:
  • wyszkolenia podoficerskiego, aspiranckiego i oficerskiego;
  • szkoleń pracowników i strażaków komendy wojewódzkiej;
 14. rozdział skierowanych do województwa łódzkiego absolwentów dziennych szkół pożarniczych do komend powiatowych (miejskich) PSP oraz organizowanie praktyk zawodowych;
 15. prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej;
 16. prowadzenie i aktualizacja baz danych osobowych strażaków i pracowników cywilnych;
 17. udział w kontroli w zakresie realizacji przez jednostki organizacyjne PSP działających na obszarze województwa w zakresie całokształtu polityki kadrowej.
 18. Wydziałem Kadr kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.