Struktura organizacyjna


Wydział Organizacji i Nadzoru
Naczelnik Wydziału
bryg. mgr Sebastian Kościsty
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 60
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Wydział Organizacji i Nadzoru - zajmuje się całokształtem zadań związanych z organizacją pracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, nadzorowaniem przestrzegania prawa przez te jednostki, redagowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych, kształtowaniem wizerunku Państwowej Straży Pożarnej oraz całokształtem zadań usprawniających pracę komendanta wojewódzkiego i zastępców komendanta wojewódzkiego, ponadto wypełnia funkcję i zadania komórki kontroli komendy wojewódzkiej.

Do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru w szczególności należy:

 1. w zakresie organizacyjno-prawnym:
  • prowadzenie zbioru głównego akt prawnych oraz zawartych porozumień;
  • analizowanie sprawności organizacyjnej komendy wojewódzkiej oraz proponowanie rozwiązań doskonalących przyjęte rozwiązania organizacyjne oraz poprawiające technikę pracy;
  • opiniowanie regulaminów organizacyjnych komend powiatowych/miejskich i przedkładanie ich do uzgodnienia komendantowi wojewódzkiemu;
  • koordynowanie wypracowywaniem opinii do projektów aktów prawnych samo-rządu wojewódzkiego, Wojewody oraz innych w zakresie zadań realizowanych przez PSP;
  • sprawowanie nadzoru formalno-prawnego nad opracowywaniem i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta wojewódzkiego;
  • koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy wojewódzkiej i współudziału w opracowywaniu zbiorczych materiałów informacyjnych z zakresu działania PSP na obszarze województwa;
  • prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie wojewódzkiej;
  • przygotowanie projektów zakresów czynności dla komendantów powiatowych/miejskich na obszarze województwa i kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej;
 2. w zakresie wykonywania kontroli organów i jednostek organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa m.in.:
  • prowadzenie kontroli w imieniu komendanta wojewódzkiego;
  • wypełnianie funkcji i zadań komórki kontroli komendy wojewódzkiej poprzez koordynowanie udziału komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w kontrolach jednostek organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa;
  • koordynowanie trybu załatwiania skarg i wniosków składanych do komendanta wojewódzkiego, ich rejestrowanie oraz merytoryczno-formalne opracowywanie, wykonywanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 3. organizowanie pracy komendanta wojewódzkiego i zastępców komendanta wojewódzkiego poprzez m.in.:
  • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta wojewódzkiego i zastępców komendanta wojewódzkiego;
  • prowadzenia terminarza spotkań, narad i odpraw oraz spraw do załatwienia;
  • prowadzenie kancelarii ogólnej Komendy i sekretariatu komendanta wojewódzkiego;
 4. kształtowanie informacji o służbie w środkach masowego przekazu oraz wewnątrz służby poprzez m.in.:
  • analizowanie informacji podawanych w środkach masowego przekazu, utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów oraz udzielanie im informacji;
  • koordynowanie działalności innych komórek komendy wojewódzkiej oraz jednostek organizacyjnych PSP województwa w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu;
  • redagowanie wydawnictw informacyjnych komendy wojewódzkiej oraz przygotowanie zbiorczych materiałów informacyjnych z zakresu działania PSP na obszarze województwa;
 5. wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, a następnie utrzymywanie i rozwój wdrożonego systemu jakości;
 6. dokumentowanie wydarzeń służbowych, prowadzenie izby tradycji;
 7. integracja środowiska służbowego oraz kształtowanie etyki zawodowej poprzez m.in.:
  • organizowanie okolicznościowych uroczystości i spotkań;
  • prowadzenie spraw dotyczących ceremoniału pożarniczego podczas uroczystości służbowych, w tym z udziałem jednostek OSP;
 8. kształtowanie kontaktów zewnętrznych poprzez m.in.:
  • organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez PSP;
  • uzgadnianie udziału przedstawicieli kierownictwa komendy wojewódzkiej w uroczystościach i spotkaniach zewnętrznych;
  • prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
 9. współdziałanie z wojewódzkimi centralami związków zawodowych oraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz koordynowanie współdziałaniem innych komórek organizacyjnych z organami administracji oraz organizacjami społeczno-zawodowymi.

Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje naczelnik wydziału.

Sekcją Polityki Informacyjnej kieruje kierownik sekcji.