Struktura organizacyjna


Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy
Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Marcin Trojanowski
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 80
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy - zajmuje się całokształtem zadań związanych z rozpoznawaniem i prognozowaniem zagrożeń w celu podnoszenia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa województwa w obszarze technicznym, organizacyjnym, edukacyjnym ludności, w tym dla potrzeb planowania operacyjnego ksrg oraz zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i z prewencją pożarową.

Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w szczególności należy:

 1. w zakresie wykonywania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi PSP działającymi na obszarze województwa m.in. udział w kontrolach w zakresie:
  • działalności prewencyjnej realizowanej przez komendanta powiatowego (miejskiego), w tym m. in. w zakresie monitoringu pożarowego;
  • wstępnych ustaleń przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia przez komendanta powiatowego (miejskiego);
  • prowadzenia rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  • wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa m. in. ustawą „Prawo ochrony środowiska" w zakresie zakładów zwiększonego i dużego ryzyka;
 2. w zakresie analizowania stanu bezpieczeństwa województwa m.in.:
  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym szczególnie tych, które mogą powodować powstanie zdarzeń, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
  • analizowanie dokumentów dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
  • nadzorowanie rozpoznawania przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia w aspekcie nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 4. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego II instancji, dotyczących nieprzestrzegania przepisów;
 5. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego pierwszej instancji, uzgodnień projektów budowlanych, zakładów dużego ryzyka itp.;
 6. dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w wypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane i przeciwpożarowe;
 7. opiniowanie zadań inwestycyjnych o szczególnym charakterze, takich jak m. in.:
  • projektów planów urządzania lasów;
  • program budowy autostrad;
 8. inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa, w tym poprzez działalność propagandową, szkoleniowo-popularyzatorską i inną;
 9. wdrażanie prawa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

W zakresie spraw BHP - zajmuje się realizacją zadań wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), to jest realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności:

 1. dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie.

Wydziałem Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.