Struktura organizacyjna


Wydział Operacyjny
Naczelnik Wydziału
mł. bryg. Michał Kłosiński
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
tel.: (+48) 42 631 51 10
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:

Wydział Operacyjny - zajmuje się całokształtem zadań związanych z działalnością operacyjną ksrg na szczeblu województwa.

Do zadań Wydziału Operacyjnego w szczególności należy:

 1. w zakresie opracowywania planów ratowniczych na obszarze województwa m.in.:
  • opracowywanie planu sieci jednostek ksrg;
  • opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych;
  • opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa;
  • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
  • opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego dla działań, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz jego bieżąca aktualizacja;
  • opracowywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
  • uzgadnianie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, terenowej służby ratowniczej oraz innych jednostek ratowniczych;
 2. w zakresie organizowania ksrg m.in.:
  • organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości;
  • ustalanie lokalizacji i zasad funkcjonowania baz chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz określanie normatywnych zapasów tych środków;
  • organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa, w tym z elementami ratownictwa medycznego, oraz ich dokumentowanie i analizowanie;
  • ustalanie zasad dysponowania oraz kierowania siłami i środkami ksrg na obszarze województwa;
  • planowanie systemów łączności i alarmowania w ramach ksrg na obszarze województwa;
  • planowanie oraz organizowanie rozwinięcia systemów łączności przewodowej i radiowej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz dużych akcji ratowniczych;
  • współdziałanie w zapewnieniu funkcjonowania infrastruktury telefonicznej, radiowej i informatycznej;
  • opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do ksrg;
  • koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa;
  • koordynowanie prac z zakresu nadzoru, organizacji i funkcjonowania ksrg na terenie województwa;
  • sporządzanie lub opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych;
  • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w planowaniu zasad zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii i pożarów;
  • współpraca z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w zakresie opiniowania, włączania i wyłączania jednostek OSP do i z ksrg;
  • nadzór nad aktualnym stanem szkolenia medycznego strażaków w województwie;
  • sporządzanie analiz posiadanego przez PSP sprzętu ratownictwa medycznego;
  • planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych;
 3. w zakresie dysponowania oraz kierowania siłami i środkami ksrg na obszarze województwa m.in.:
  • koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa;
  • organizowanie dowodzenia działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
  • organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej;
 4. w zakresie analizowania stanu bezpieczeństwa województwa m.in.:
  • gromadzenie informacji i sporządzanie analiz z zakresu działania jednostek ksrg na obszarze województwa oraz analiz statystycznych;
  • sporządzanie analiz z zakresu organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w obszarze działania ksrg, w tym w zakresie ratownictwa medycznego;
  • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa;
  • analizowanie technicznego wyposażenia jednostek ksrg;
  • bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych;
  • bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu;
  •  
 5. w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej m.in.:
  • prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych (miejskich);
  • kontrola zadań realizowanych przez komendę powiatową (miejską) PSP w ramach ksrg;
  • nadzór i kontrola doskonalenia zawodowego realizowanego przez komendy powiatowe (miejskie) w ramach prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej;
 6. w zakresie zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, w tym m. in. ustalanie potrzeb wyposażenia stanowiska kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze województwa oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz powiatowymi (miejskimi) stanowiskami kierowania;
 7. koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych;
 8. współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych;
 9. udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 10. koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa;
 11. analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 12. prowadzenie prac koordynacyjno-organizacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa;
 13. koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa;
 14. koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych;
 15. współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
 16. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/M PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych;
 17. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia;
 18. bieżące informowanie kierownictwa komendy wojewódzkiej, koordynatora ratownictwa medycznego oraz rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze w województwa i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
 19. planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS).

Wydziałem Operacyjnym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

Sekcją koordynacji ratownictwa kieruje kierownik sekcji.