Struktura organizacyjna


Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
ul. Wólczańska 111/113, 90-512 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika
Zakres działań:
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych - zajmuje się realizacją zadań dla tzw. „pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), a w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej;
  10. koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.
Pełnomocnik ochrony wykonuje także zadania i obowiązki Pełnomocnika-Koordynatora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie koordynacji i nadzoru dotyczącego ochrony danych osobowych.

Zadania w zakresie spraw dotyczących pomocy prawnej - wykonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej - obejmują realizację obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.), to jest świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta wojewódzkiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.