Ośrodek Szkolenia


Do zadań Wydziału Ośrodka Szkolenia w szczególności należy:

  • analizowanie stanu wyszkolenia strażaków PSP pod potrzeby planowanego kształcenia, opracowywanie wytycznych w zakresie doskonalenia zawodowego, ramowych programów kształcenia, wzorcowych konspektów zajęć, sprawowanie nadzoru merytorycznego i pedagogicznego nad ich realizacją,
  • analizowanie stanu wyszkolenia OSP oraz podejmowanie działań zmierzających do jego poprawy, w tym inicjowanie odpowiednich szkoleń kursowych,
  • opracowywanie programów szkolenia i wytycznych doskonalenia zawodowego strażaków PSP województwa,
  • prowadzenie szkoleń kursowych dla strażaków PSP i OSP, według odrębnie ustalanych planów i programów szkolenia,
  • prowadzenie szkoleń doskonalących dla strażaków poszczególnych pionów służbowych PSP, w uzgodnieniu z właściwymi merytorycznie kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej - według odrębnych planów szkolenia,
  • wspieranie i koordynowanie inicjatyw lokalnych w zakresie szkolenia kwalifikacyjnego i specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego,
  • gromadzenie zbioru pomocy dydaktycznych w zakresie szkolenia OSP i JRG PSP oraz udostępnianie ich zainteresowanym organizatorom szkoleń,
  • współdziałanie z Komendą Główną oraz szkołami PSP w celu zapewnienia właściwych warunków i poziomu organizowanego kształcenia kursowego.