Wykaz spraw


Praca i służba w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi trwa od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorek, w godz. 14.00-16.00, po uprzednim skontaktowaniu się z sekretariatem.

Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w kancelarii Komendy Wojewódzkiej, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej.

Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.

Zadania wynikające z korespondencji zewnętrznej adresowanej bezpośrednio do komórki organizacyjnej, a będące w zakresie działania innej komórki organizacyjnej, przekazywane są poprzez kancelarię ogólną - po zadekretowaniu przez komendanta - do realizacji właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

Pisma wychodzące są parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej załatwiającej daną sprawę a następnie podpisywane przez komendanta.

Wysyłka korespondencji poza Komendę Wojewódzką PSP następuje po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce nadawczej oraz stosownej adnotacji przez pracownika kancelarii ogólnej na kopii pisma.