Pobyt w lesie


W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:

  • rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
  • wjazd na teren leśny pojazdami, poza drogami publicznymi,
  • wejście na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leśne.