Aktualności


Nabór do służby w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu
9 stycznia 2019

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP

ogłasza nabór do służby w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego.

Informacje ogólne:

1) nazwa stanowiska:
- operator sprzętu specjalnego

2) liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:
- 1 (słownie: jedno) stanowisko

3) miejsce pełnienia służby:
- Ośrodek Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1

4) rozkład czasu służby:
- codzienny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku operator sprzętu specjalnego:

1.Zadania własne:

 • prowadzenie, obsługa i konserwacja samochodów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego oraz prowadzenie doraźnych napraw tego sprzętu przydzielonych do obsługi rozkazem dziennym,
 • zgłaszanie usterek technicznych pojazdów samochodowych, sprzętu silnikowego i specjalistycznego,
 • używanie pojazdów samochodowych, sprzętu silnikowego i specjalistycznego zgodnie z jego przeznaczeniem i posiadanymi uprawnieniami,
 • dbałość o stan urządzeń i narzędzi przydzielonych do użytkowania oraz o porządek i czystość w pomieszczeniach technicznych i garażowych,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego,
 • ograniczenie i nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem właściwego stanu technicznego sprzętu silnikowego, specjalnego pojazdów i uzupełnieniem paliwa w sprzęcie,
 • organizowanie i nadzór nad pracami związanymi z corocznymi przeglądami technicznymi sprzętu silnikowego, specjalnego oraz pojazdów,
 • utrzymywanie sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym i stałej gotowości do użytku,
  przejawianie aktywności, samodzielności, ofiarności i inicjatywy w służbie i podczas działań ratowniczych,
 • składanie zapotrzebowań i zamówień do Wydziału Logistyki oraz Wydziału Informatyki i Łączności,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie swoich obowiązków,
 • obsługa urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Ośrodka Szkolenia,
 • poddawanie się badaniom lekarskim.

2. Wykonywania innych zadań zleconych przez przełożonych z zakresu zadań wspólnych Komendy Wojewódzkiej PSP.

Wymagania:

1) raport o przyjęcie do służby w KW PSP w Łodzi;

2) staż służby w PSP minimum 5 lat;  

3) prawo jazdy kat. C

Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łodzi z/s w Sieradzu  lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres:

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Łodzi
ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1
98-200 Sieradz

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „OPERATOR SPRZĘTU SPECJALNEGO”.

Informacje dodatkowe

Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi pod numerem telefonu (42) 63 15 320.