Prewencja


Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Działalność kontrolno-rozpoznawcza to całokształt zadań związanych z rozpoznawaniem i prognozowaniem zagrożeń dla potrzeb planowania operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zadań, związanych z kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i prewencją pożarową.

Podstawowe zadania służb kontrolno - rozpoznawczych:

  • dokonywanie wstępnych ustaleń przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
  • prowadzenie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  • załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
  • wypełnianie obowiązków, nałożonych przepisami prawa, między innymi ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
  • inicjowanie działań, zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Poza wymienionymi zadaniami w zakresie kontrolno-rozpoznawczym na szczeblu Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi realizowane są:

  • nadzór instancyjny nad działaniami kontrolno – rozpoznawczymi, prowadzonymi przez KP/M PSP,
  • kontrola uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciw-pożarowych,
  • dokonywanie oceny spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w przypadkach wskazanych przez przepisy techniczno-budowlane.